document-item

Maatregel 3: Flexservice voortgezet onderwijs

De Flexservice zorgt preventie dat leerlingen die in hun eigen klas niet op hun plek zijn, een periode, variërend tussen de zes weken tot twee jaar, maatwerkgericht onderwijsondersteuning krijgen naar passend onderwijs of werk, al dan niet in combinatie met hulp.  

De flexvoorzieningen richten zich op leerlingen uit het VO. Leerlingen hebben gedragsproblemen of zijn om andere redenen niet meer op hun plek in hun eigen klas of school.

De samenwerkingsverbanden VO bundelen hun expertise in deze bovenschoolse voorzieningen. Vanuit dezelfde uitgangspunten, maar toegesneden op de lokale problematiek, geven zij vorm aan de flexmaatregel:
 
SWV VO Delflanden: Time-in klassen en project Flow
SWV VO Westland: Herstel gerichte trajecten, terugstroom- doorstroom trajecten, maatwerktrajecten

SWV Zoetermeer: Inzet van gedragsdeskundige in de Time-Out
SWV Zuid-Holland West: FlexCollege Haaglanden

De insteek is dat er over-en-weer gebruik gemaakt kan worden van elkaars voorzieningen en expertise.

 

Beoogd resultaat

De inzet van de Flexvoorzieningen in de regio moet leiden tot een dekkend aanbod voor leerlingen met gedrags- en/of sociaal-emotionele problematiek.

Door wie check-item

Deze maatregel wordt uitgevoerd door de 4 samenwerkingsverbanden VO (Delflanden, Westland, Zoetermeer en Zuid-Holland West).

Contact

Voor SWV VO Delflanden: Trudy Klooster Voor SWV VO Westland: Robyn Maas Voor SWV Zoetermeer (Regsam): Rianne Doeleman Voor SWV Zuid-Holland West: Arjan van Duijvenvoorde

flag-item