document-item

Maatregel 2: Flexservice mbo

De Flexservice MBO ondersteunt jongeren in kwetsbare posities (niveau 1 t/m 4 en Vavo) bij het vinden van een passende studiekeuze en begeleidt jongeren die verzuimen terug naar school. Dit doen de MBO’s onder andere met behulp van kansklassen, individuele en klassikale studiebegeleiding, een Instroomloket 16+, het Mobiele verzuimteam en studieondersteuning in de les.

Meer weten? Lees ‘Oriënteren op de toekomst in de Kansklas’ [link naar artikel nieuwsbrief sept 2018].

De Flexservice zet in op regionaal structurele afstemming tussen MBO, VO, RBL/Leerplicht/RMC en zorgpartners over de onderwijs- of trajectmogelijkheden voor moeilijk plaatsbare jongeren en maatwerkondersteuning vanaf de start van de opleiding met extra aandacht voor niveau 3 en 4 ter voorkoming van meervoudig switchen naar opleidingen die achteraf niet passend blijken te zijn.

Maatwerkondersteuning

Binnen ROCs bestaat de behoefte aan extra begeleiding van dreigende uitvallers dicht op het reguliere onderwijs, om zo de afstand tussen reguliere opleidingen en losstaande voorzieningen te overbruggen. Doel is om maatwerkondersteuning te bieden aan jongeren uit het MBO en Vavo die zonder extra begeleiding vanuit de Flexservice geen startkwalificatie kunnen halen. Deze ondersteuning wordt per locatie aangeboden vanaf de start van de opleiding in samenwerking met externe deskundigen die op de betreffende locatie hun diensten ter beschikking stellen.

MBO-loket

Het MBO heeft te maken met in-, door- en uitstroom van jongeren waarvoor de reguliere intake onvoldoende is toegerust. Ter ondersteuning van de reguliere aanmelding-  en instroomprocedures wordt de regionale afstemming (tussen MBO, VO, leerplicht/RMC/RBL en zorgpartners) over de mogelijkheden voor deze doelgroep door MBO-loketten verder uitgebouwd. Ieder ROC voorziet in een eigen MBO-loket en betrekt daarbij de relevante partners.

Door deze activiteiten borgt de Flexservice korte lijnen en snelle acties en worden moeilijk plaatsbare studenten die buiten het reguliere onderwijs dreigen te vallen, succesvol opvgeangen en geplaatst.

Beoogd resultaat

Studenten in Haaglanden krijgen via deze maatregel passende ondersteuning en begeleiding bij in- en doorstroom in het MBO/Vavo.

Door wie check-item

Deze maatregel wordt uitgevoerd door ROC Mondriaan en MBORijnland.

Contact

Voor ROC Mondriaan: Marie José Brama Voor MBORijnland: Kim Meijndert

flag-item