VSV-Nee:
Met maatwerk naar de top!

De vakantie is voorbij. Een nieuw schooljaar is gestart waarin we gezamenlijk actief aan de slag gaan om alle leerlingen binnenboord te houden! Met deze nieuwsbrief ontvangt u een terugblik op de VSV-conferentie die in juni plaatsvond en wordt gelijk de VSV-Nee nieuwsbrief weer nieuw leven ingeblazen. Hebt u interessante content voor de volgende editie, laat het dan zeker weten!

nieuwsbrief_vsv-2.jpg

Ruim 130 professionals waren op 18 juni aanwezig bij de jaarlijkse VSV-conferentie VSV-Nee: Met maatwerk naar de top! in de Bazar of Ideas op de Hoefkade in Den Haag. Professionals van divers pluimage, maar allemaal met hetzelfde doel: zorgen dat jongeren een geschikte plek vinden in onze samenleving. In de regio Haaglanden is er een ruim aanbod van ondersteuning voor jongeren die dreigen uit te vallen. Maar lukt het ons ook om vraag en aanbod voortdurend te matchen en zo elke jongere maatwerk te bieden?

triangle-pic.png

De dagvoorzitter was Abdelkader Benali. Schrijver, tv-presentator en gastdocent van het televisieprogramma Dreamschool. Spreker was Melvin Redeker, voormalig docent op het voortgezet en middelbaar onderwijs en tegenwoordig ‘avonturier’. De tweede helft van de conferentie bestond uit een debat, met twee panels. Een jongerenpanel en een panel van professionals uit het onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente. Samen met de zaal werden verschillende stellingen onder de loep genomen.

In deze nieuwsbrief lees je een korte terugblik op deze inspirerende middag. Was je erbij? Heel fijn en nogmaals dank voor je komst. Ook vind je in deze nieuwsbrief het VSV-Nee smoelenboek dat die middag is opgetekend door Pascalle Karthaus. Hierin staan de contactgegevens van jongeren en professionals die op deze middag aanwezig waren en deze graag met jou willen delen.

Op expeditie met
Melvin Redeker white-triangle.png

Voordat Melvin avonturier werd doorliep hij een getrapte schoolcarrière die uiteindelijk leidde tot een plek vóór de klas. Het verhaal van Melvin gaat over de parallellen die er zijn tussen een expeditie naar een bergtop en de route naar een goede plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Wat heb je nodig om te voorkomen dat je van de berg valt en voortijdig uitvalt?

nieuwsbrief_vsv-3.jpg

De meeste bergbeklimmers zijn met elkaar verbonden met een touw. Zij komen alleen samen aan de top. Die verbondenheid is er ook in de maatschappij. Maar dat wordt niet altijd zo ervaren. Het touw tussen klimmers onderstreept het gemeenschappelijk belang dat het met beiden goed gaat, dat je afhankelijk maar ook verantwoordelijk bent voor elkaars welzijn.

Dat als het met de ander niet goed gaat, dit ook risico’s voor jou impliceert. Een direct gevolg hiervan is de zorg die er voor elkaar is en de positieve feedback die onderling gegeven wordt. Alleen vanuit een gemeenschappelijke kracht en wil bereik je de top.

Opgeven is geen optie! white-triangle.png

Uiteraard is het juiste materiaal belangrijk om aan de top te komen. In de expeditierugzak zitten praktische zaken als een ijsbijl, een helm en een klimgordel. Maar zelfvertrouwen, (mentale) kracht, doorzettingsvermogen en ervaring zijn essentieel om aan de top te komen. Daar moet je voortdurend op trainen. Dat is wat Melvin zijn leerlingen achteraf meer had willen meegeven: Dat als je iets écht wilt, je zelf je rol moet pakken. Vaak wordt gewezen op allerlei factoren die de oorzaak zijn van het mislukken van iets. Maar uiteindelijk is het niet de berg, maar de klimmer die verantwoordelijk is voor het wel of niet slagen van een missie. Natuurlijk kan er tegenslag zijn, maar als je iets écht wilt is opgeven geen optie.

Succesvol worden
Melvin is ervan overtuigd dat je succesvol kunt worden in bijna alles als de volgende elementen in je rugzak zitten: motivatie, vertrouwen, een coach, er zelf in geloven, discipline, passie, veerkracht en de kunst om jezelf opnieuw uit te vinden. De vraag is of scholen voldoende aandacht besteden om studenten dit bij te brengen. Studenten denken vaak dat externe factoren van grote invloed zijn. Het helpt als een student met overgave een opleiding kiest, in plaats van dat hij er toevallig in rolt. Iemands kijk op de wereld, attitude en daaruit voortvloeiend gedrag bepalen zijn of haar rol in de maatschappij. Studenten moeten leren dat ze er zelf in moeten geloven. Stap twee is ‘welk gedrag hoort daarbij en wat heb je ervoor over?’

nieuwsbrief_vsv-7.png
Meer over Melvin:
www.melvinredeker.nl

De rugzak van...

Abdelkader neemt uit Melvins verhaal mee dat verbondenheid nodig is. En samen verantwoordelijkheid nemen. Om verticaal te kunnen gaan moet je horizontaal kunnen denken. Abdelkader geeft een korte schets van zijn eigen jeugd, waarin hij een onzekere jongen was die het niet altijd even makkelijk had. Ook hij doorliep een getrapte schoolcarrière van de mavo naar de universiteit. Zijn volharding bracht hem uiteindelijk tot zijn einddoel: het schrijverschap. Diverse mensen om hem heen die hem hierbij ondersteunden, waren hierbij cruciaal.

Dat ieder op zijn eigen manier ondersteuning vond in zijn schoolloopbaan carrière, maar eigen kracht niet minder essentieel is, bleek uit de beantwoording van de eerste stelling door de zaal. Op de vraag wie of wat het meest bepalend is geweest voor jouw eigen loopbaanontwikkeling was de top 3: Ikzelf, coach/ervaringsdeskundige, mijn ouders. De word-cloud hieronder geeft alle antwoorden weer die gegeven zijn.

nieuwsbrief_vsv-4.png

De jongeren aan het woord:

Zes jongeren gaven hun reflectie op voortijdig schooluitval en alle inzet die gepleegd wordt om dit tegen te gaan. Dit waren Fady Mikhail, Semih Eski, Malika Chtatou, Mushab Ciftci, Nayori Sugiharto en Stephanie Kuipers. De jongeren waren openhartig over de worsteling die zij soms doormaken in hun schoolloopbaan. En wat voor ondersteuning zij nodig hebben op school.


Op de vraag wat jongeren nodig hebben van docenten, gemeente en stageplekken om niet uit te vallen op school, gaf het jongerenpanel aan dat er goed moet worden geluisterd naar de leerlingen zelf om te ontdekken wat hun kwaliteiten en talenten zijn.

Wat hebben jongeren nodig?
Volgens Nayori is dat aandacht. Fady vult aan dat het gaat om positieve aandacht. Voor Mushab is het belangrijk dat er hulp is bij het vinden van motivatie, als je dat vanuit huis niet meekrijgt. Semih meent dat het belangrijk is dat je vanuit school goed communiceert wat een opleiding inhoudt. Te vaak komen leerlingen er halverwege achter dat de opleiding niet bij hen past of er geen goede baankansen zijn na de opleiding. Ook Malika doet een pleidooi voor loopbaanoriëntatie. Daarbij moet niet alleen aandacht zijn voor arbeidsmarktkansen maar ook voor de duur van de opleiding als je kiest voor een beroep als bijvoorbeeld advocaat. Stephanie ervoer op school weinig begrip voor haar gezondheidsproblemen. Ze heeft er zelf voor geknokt om te bereiken wat ze wilde omdat ze een duidelijk toekomstbeeld voor ogen had.

Aandacht
Aandacht is het centrale woord dat voortdurend terugkomt als gesproken wordt over het tegengaan van voortijdig schooluitval. Desondanks was de zaal van mening dat jongeren onvoldoende gefaciliteerd worden in deze behoefte. Blijkbaar beseffen we ons terdege dat het voor jongeren van belang is dat zij gezien en gehoord worden, maar lukt het ons in de waan van de dag moeilijk om aan deze behoefte ook voldoende invulling te geven. Ondanks alle goede intenties en mooie initiatieven.

De professionals aan het woord:

Zes professionals waren uitgenodigd om te vertellen over hun werk en inzet. Dit waren Marcel van de Broek (Bijzondere Voorzieningen Mondriaan), Joyce van Tuyl (Time-In), Yvonne Blok (LWC), Jasper Bernard (Collectief 040), Rachida Annaji (Albert Heijn) en Alami Attalhaoui (gemeente Den Haag). De professionals vertelden over hun inzet en waar zij in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben en waar zij tegenaan lopen.

Allen zetten zij zich in om jongeren actief te ondersteunen en, om bij de titel van de conferentie te blijven, jongeren met maatwerk naar de top te brengen. Aansluiting met de arbeidsmarkt is volgens de professionals een belangrijk aandachtspunt. De werelden van onderwijs en werk verschillen sterk. En hier lijkt dus een behoorlijke uitdaging voor verbetering te liggen. Op de vraag wat hier voor nodig is, worden de volgende woorden gedeeld:

nieuwsbrief_vsv-11.png

Jasper Bernard, werkgever, herkent dit. Hij is tijdens deze conferentie een ‘outsider’ met het Collectief040 dat actief is in Eindhoven en Den Bosch. Maar herkent deze kritiek ook in de Branbantse praktijk. Collectief040 (http://www.collectief040.nl/index.php/voor-wie) bemiddelt in stage- en werkplaatsen voor een doelgroep die alleen met veel en goede begeleiding succesvol reintegreert. Bijvoorbeeld zwerfjongeren die gemotiveerd zijn om hun leven weer op te pakken. Collectief040 ontzorgt werkgevers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en zo laag opgeleid personeel een kans wil geven, zo geeft Jasper aan. In de dagelijkse praktijk gebeurt het vaak dat partijen, doordat zij een andere taal spreken en andere belangen hebben, terecht komen in een situatie van onbegrip voor elkaar. Collectief040 biedt ‘een tolk’ om tegenstelling te voorkomen en een gezamenlijk doel in het vizier te houden. Jasper Bernard geeft aan dat de enige voorwaarde voor de mensen die een kans krijgen is dat ze gemotiveerd zijn. De meeste aangesloten bedrijven hebben behoefte aan laagopgeleide werknemers die zij zelf verder kunnen trainen.

Hier liggen enorme kansen die gepakt kunnen worden. Het verhaal van Jasper Bernard wordt enthousiast ontvangen.

Een Haagse speler en werkgever is de Albert Heijn die door Rachida Annaji wordt vertegenwoordigd. De gemeente Den Haag en Albert Heijn werken actief samen om jongeren goed op weg te helpen. Albert Heijn wil een actieve bijdrage leveren aan een prettige buurt. Daar horen de medewerkers bij. Daarom worden huiswerk- en examenbegeleiding geboden en stage- en BBL-plekken. Marcel, Joyce en Yvonne vertellen een bevlogen verhaal over hun school en de wijze waarop zij zich sterk maken om jongeren goed te ondersteunen. Alami is als RMC-casemanager actief in de Schilderswijk en zet zich daar actief in om jongeren die toch zijn uitgevallen, zo goed mogelijk te ondersteunen op de weg terug naar school of richting arbeid. Van een aantal panelleden staan de contactgegevens opgetekend in het smoelenboek

Centrale woorden

Aan het einde van de conferentie blijken de meest voorkomende woorden die gebruikt zijn:
Leerling, faciliteren, vertrouwen, participeren, aandacht, ikzelf, onderwijs, verbinden, elkaar.

Het jongerenpanel geeft nogmaals aan dat er vooral meer aandacht en verbinding nodig is vanuit de school. Zij willen begrepen worden. Dit is geen gedachte die we niet eerder gehoord hebben of die we niet kenden, maar wél een waar we ons voortdurend van bewust moeten blijven. Dat we daadwerkelijk in gesprek gaan mét de jongeren en niet alleen óver de jongere. Want je bereikt de top alleen door gezamenlijk op pad te gaan en voortdurend met elkaar af te stemmen waar je mee bezig bent. En waarom.

Smoelenboek

Tijdens de conferentie is een smoelenboek opgetekend door Pascalle Karthaus. Dit smoelenboek vindt u hier.

nieuwsbrief_vsv-10.png

Ander nieuws

Onderwijsincijfers.nl

Graag wijzen we je op het bestaan van de website onderwijsincijfers.nl van het ministerie van OCW. Onderwijs in Cijfers geeft belangrijke cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld over voortijdig schoolverlaten of de doorstroom van kwetsbare jongeren. De website is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van OCW zelf. Een verwijzing naar onderwijsincijfers.nl is ook opgenomen op de geactualiseerde website van VSV-nee.nl.

Nieuwsbrief VSV-Nee

Dit is de eerste VSV-Nee nieuwsbrief sinds lange tijd. Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief weer drie keer per jaar gaat verschijnen. Het doel van de nieuwsbrief is om interessante ontwikkelingen, projecten en gebeurtenissen met elkaar te delen. Jouw hulp is hierbij onmisbaar. Via het format, welke je hier kunt downloaden, kun je jouw voorstel voor een nieuwsitem aanleveren. Doe dit voor 1 november aanstaande. De nieuwsbrieven worden verstuurd aan alle aanwezigen van de VSV-conferentie en zijn ook terug te vinden op de website VSV-Nee.nl.

Redactieleden gezocht!
Vind je het leuk om redactielid te worden van deze nieuwsbrief? Meld je dan aan bij Gea Velt: geavelt@denhaag.nl. Als redactielid bepaal je mede welke items er in de nieuwsbrief komen te staan.