‘Overgang naar arbeidsmarkt: schade zo veel mogelijk beperken’

De coronacrisis is voor iedereen ingrijpend. Maar het raakt jongeren in het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entreeonderwijs vaak extra hard. “Daarom gaan wij als gemeenten, scholen en werkgevers heel hard aan de bak om deze groep te helpen”, zegt Lesly Gre...

Merijn van Grieken 22-03-2021 Leestijd 4 minuten
img

“Voor het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entreeonderwijs ontwikkelden we de afgelopen jaren al nieuwe vormen van onderwijs om de aansluiting met de arbeidsmarkt te versoepelen”, zegt Lesly Green. [Foto: Pixabay]

Woorden als een turbulente tijd, een enorme uitdaging en slapeloze nachten rollen met gemak over de lippen van Lesly Green. De coronacrisis heeft een ongekende wereldwijde impact op de economie. Volgens het IMF krijgen we te maken met de grootste economische krimp sinds de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw. De voorzitter van het project regionaal overleg jongeren in een kwetsbare positie onderwijs/arbeidsmarkt (voorheen pro vso-overleg) maakt zich grote zorgen over de overgang van jongeren in het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entreeonderwijs naar de arbeidsmarkt.

Wat doet uw project normaal gesproken?

“We praten enerzijds met alle gemeenten in de RMC regio Haaglanden/Westland over nieuw en uitgestippeld beleid en kijken anderzijds met gemeenten en scholen in het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo entreeonderwijsinstellingen naar verwachtingen. Hoeveel jongeren stromen uit, waar gaan ze heen en wat wordt van de arbeidsmarkt verwacht? Zien we nieuwe trends ontstaan? Welke problemen komen op ons af? Daar proberen we zo goed mogelijk op in te spelen.”

Wat betekent de coronacrisis voor jongeren in het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entreeonderwijs?

“Bij economische tegenwind blijkt deze groep extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren worden als eerste ontslagen en/of contracten worden niet verlengd of omgezet naar nul-urencontracten. Of ze kunnen na school geen werkplek vinden. Die zogenaamde terugstroom en uitstroom baart ons zorgen.”

En is dat zo?

“We zien nu inderdaad dat jongeren hun werk verliezen. Er is een stijging van het aantal jongeren dat een bijstandsuitkering aanvraagt. Wij zoeken nu uit welke jongeren dat zijn: mbo’ers, hbo’ers of jongeren vanuit het praktijk- en voorgezet speciaal onderwijs? Zodra we dat helder hebben, kunnen daarop inspelen door begeleidende maatregelen te treffen. Prioriteit is om ervoor te zorgen dat ze hun werk niet verliezen. Mocht dit wel het geval zijn dan de eerste nood (zoals bijvoorbeeld inkomen) te regelen. Daarna wordt er zo spoedig mogelijk weer bemiddeld naar een nieuwe werkplek of wellicht nieuwe opleiding.”

Hoe ziet de doorstroming naar de arbeidsmarkt eruit?

“Voor het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entreeonderwijs ontwikkelden we de afgelopen jaren al nieuwe vormen van onderwijs om de aansluiting met de arbeidsmarkt te versoepelen. Een daarvan is de hybride leerlijn. Leerlingen krijgen in het laatste jaar van het pro vso en entreeonderwijs full time onderwijs in de praktijk bij een werkgever, ook wel beroeps opleidende leerweg (BOL) op de werkplek. De werkgever investeert in die leerlingen en de kans dat hij kan blijven is daardoor groter.
Een andere vorm is dat speciale teams - van scholen en gemeenten - uitstromende kandidaten naar de arbeidsmarkt begeleiden. De teams met stage/werkbegeleiders zorgen voor een warme overdracht naar de arbeidsmarkt en helpen leerlingen bij sollicitatiegesprekken. De derde vorm is voor leerlingen die na hun laatste jaar willen doorleren. Zij kunnen dat doen in een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) door vier dagen te werken te combineren met een dag school. Zij worden begeleid door de leerwerkmakelaar.”

Wat kunt u nu concreet doen aan die aansluiting met de arbeidsmarkt?

“Samen met scholen, gemeenten en betrokken werkgevers gaan we uitstromende en werkende groepen goed monitoren om te kijken waar mogelijke problemen kunnen ontstaan. Het schooljaar is nog niet voorbij en we weten nog niet welke jongeren wel of niet uitstromen. Het is moeilijk nu al iets te zeggen over de periode na de zomervakantie. Het kan zijn dat leerlingen langer op school blijven en voor een vervolgstudie kiezen omdat ze toch niet kunnen gaan werken. Dan biedt de hybride leerlijn uitkomst. En er zal misschien extra begeleiding komen voor jongeren die wel naar de arbeidsmarkt gaan. Mogelijk komen daar extra maatregelen voor in de vorm van loonsubsidie.”

Dus u bereidt aansluiting met de arbeidsmarkt voor als ware het een gewone situatie?

“Ja we bereiden de overgang nu zo zorgvuldig mogelijk voor, zoals we in een normale situatie voor ogen hadden. We vragen werkgevers of ze nog willen meedoen met de hybride leerlijn. Tot nu toe ontvangen we positieve signalen, maar het is sterk afhankelijk van de sector en welke bedrijven straks nog overeind staan. Zo worden horecazaken, snackbars en kledingwinkels hard geraakt door de coronacrisis. Maar als je voor zorg of de bouw kiest, zijn de kansen juist weer beter. Ik vind het heel moeilijk om nu al te anticiperen op welke leerlingen wel kunnen doorstromen en welke leerlingen over een paar maanden thuis komen te zitten.”

Wat kunt u verder doen?

“We houden veel contact met scholen en gemeenten zodat we snel op eventuele problemen kunnen inspelen. Zo dreigt een groep leerlingen, die vanwege de coronamaatregelen thuisonderwijs volgt, aansluiting met school te verliezen. Deze leerlingen raken buiten beeld. De scholen doen er zo veel mogelijk aan om deze leerlingen in beeld te houden en/of te krijgen. Mocht dit niet lukken, dan is met de gemeenten in de regio is afgesproken extra inspanningen te leveren om scholen te ondersteunen bij deze taak.”

Alles voor de jongeren?

“Ja het houdt me flink bezig. Het is een turbulente tijd met veel uitdagingen. We willen niet dat jongeren de dupe worden en willen dat ze zo min mogelijk schade oplopen. We werken er heel hard aan en roepen jongeren met problemen op zich te melden bij hun school, Leerlingzaken bij de gemeente of - in Den Haag - het Servicepunt Arbeid. Elke gemeente staat ervoor open. We willen iedereen helpen. We gaan hard voor de jongeren aan de bak.”


flag-item