Nieuwe vsv-agenda: De regionale vsv-aanpak gaat door!

De regionale vsv-aanpak gaat de komende vier jaar weer door. De nieuwe vsv-agenda zet verder in op het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. En voor die jongeren waar terugkeer naar school echt geen optie is, op doorstroom naar de arbeidsmarkt. “Gezamenlijk willen ...

Merijn van Grieken 23-12-2022 Leestijd 3 minuten

Alle gemeenten in Nederland doen mee met de vsv-aanpak in één van de 40 regio’s van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). RMC-regio Haaglanden (regio 28) bestaat uit Delft, ’s-Gravenhage, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Den Haag is de contactgemeente voor de regio Haaglanden en het ROC Mondriaan de contactschool.

“Het mooie is dat we gezamenlijk optrekken in het terugdringen van het aantal jongeren dat school voortijdig verlaat. Deze samenwerking is wettelijk verankerd in de RMC-wet en sinds januari 2019 is hier de monitoringstaak van de jongeren vanuit het praktijk- en speciaal onderwijs in het voortgezet onderwijs en de studenten van de entree-opleiding van het mbo aan toegevoegd”, legt Gea uit.

Gelijke kans op een duurzame plek

De regionale doelstelling is dat alle jongeren een gelijke kans verdienen op een duurzame plek op de arbeidsmarkt en dat zij goed kunnen meekomen in onze samenleving. Het is daarom van belang dat zij het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie op mbo-niveau 2.

“We weten dat jongeren zonder startkwalificatie aanzienlijk meer moeite hebben om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden. En dat zij tenminste twee keer zo vaak een uitkering ontvangen als jongeren mét een startkwalificatie. Via de aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten dragen we er daarom aan bij dat zoveel mogelijk jongeren wel die startkwalificatie halen. De afgelopen jaren hebben we daarin mooie resultaten behaald en successen geboekt”, zegt Louke.

Drie opgaven

De komende vsv-agenda zet in op het verder terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Er wordt in onze regio de komende vier jaar gewerkt aan drie opgaven: De verbinding tussen onderwijs en zorg, de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het versterken van de regionale verzuimaanpak. Lees daar meer over in de agenda.

Volgens Gea en Louke is het belangrijk dat elke jongere op de plek komt die voor hem of haar het meest passend is. “Belangrijk is dat we deze jongeren in beeld houden, waar nodig begeleiden bij hun overstap en nog even volgen om te kijken of zij hun plek gevonden hebben. We doen dit door de inzet van de afgelopen jaren te continueren, waarbij we voortdurend met elkaar in gesprek blijven of het nog steeds de juiste inzet is en/of deze bijgestuurd moet worden”, zegt Louke.

Jongeren hebben het zwaar

De nieuwe vsv-agenda is in een periode opgesteld, waarin het Covid-19 virus de wereld in zijn greep heeft. “Een periode waarvan we zien dat jongeren het sociaal-emotioneel en financieel zwaar hebben en er bij veel jongeren onzekerheid is over de effecten van Covid-19 op hun toekomst”, zegt Louke.

“Gelukkig staat er een solide regionale samenwerking en is er de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan over wat werkt en nodig is om jongeren op de rit te houden of weer te krijgen. Door een flexibele vsv-agenda op te stellen, kunnen we maatregelen om vsv tegen te gaan aanpassen als daar behoefte aan is. Dit helpt om uitdagingen waar we in deze onzekere periode voor kunnen komen te staan gezamenlijk effectief aan te pakken en te werken aan een nieuwe succesvolle vsv-agendaperiode”, besluit Gea.

Hoe komt de vsv-agenda tot stand?

Elke vier jaar maken de regio’s een regionaal programma ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar. Deze agenda wordt opgesteld in de kerngroep vsv. Dit is het overleg waar alle partners van onderwijs (VO-samenwerkingsverbanden en mbo’s) en gemeenten vertegenwoordigd worden. Wethouders en onderwijsbestuurders geven hun akkoord en DUO verstrekt na akkoord de zogenaamde vsv-middelen voor een periode van vier jaar. Bij dit artikel ontvangt u de vsv-agenda 21-24 die onlangs is goedgekeurd.

VSV Agenda 2021-2024


flag-item