Maatregel 2: Flexservice bij de ROC’s

De Flexservice richt zich op studenten van mbo (niveau 1 t/m 4) en het vavo. Mbo niveau 3 en 4 krijgen specifieke aandacht gezien de noodzaak die naar voren komt in de regionale probleemanalyse voortijdig schoolverlaten.

De Flexservice zet in op regionaal structurele afstemming tussen mbo, vo, RBL/Leerplicht/RMC en zorgpartners over de onderwijs- of trajectmogelijkheden voor moeilijk plaatsbare jongeren en maatwerkondersteuning vanaf de start van de opleiding met extra aandacht voor niveau 3 en 4 ter voorkoming van meervoudig switchen naar opleidingen die achteraf niet passend blijken te zijn.

Maatwerkondersteuning

Binnen ROCs bestaat de behoefte aan extra begeleiding van dreigende uitvallers dicht op het reguliere onderwijs, om zo de afstand tussen reguliere opleidingen en losstaande voorzieningen te overbruggen. Doel is om maatwerkondersteuning te bieden aan jongeren uit het mbo en vavo die zonder extra begeleiding vanuit de Flexservice geen startkwalificatie kunnen halen. Deze ondersteuning wordt per locatie aangeboden vanaf de start van de opleiding i.s.m. externe deskundigen die op de betreffende locatie hun diensten ter beschikking stellen.

Mbo-loket / instroomloket 16+

Het mbo heeft in toenemende mate te maken met in-, door- en uitstroom van moeilijk plaatsbare jongeren, waarvoor de reguliere intake onvoldoende is toegerust. Ter ondersteuning van de reguliere aanmelding-  en instroomprocedures wordt de regionale afstemming (tussen mbo, vo, leerplicht/RMC/RBL en zorgpartners) over de mogelijkheden voor deze doelgroep door de instelling van mbo-loketten verder uitgebouwd. Ieder ROC voorziet in een eigen mbo-loket en betrekt daarbij de relevante partners.

Door deze activiteiten borgt de Flexservice korte lijnen en snelle acties en moet moeilijk plaatsbare studenten die buiten het reguliere onderwijs dreigen te vallen, succesvol opvangen en plaatsen.

Beoogd resultaat

1995 Haaglandse studenten krijgen via deze maatregel maatwerk ondersteuning en begeleiding, minimaal 40% betreft studenten van niveau 3 en 4. Doelstelling:

  • 40-70% (afhankelijk van de afstemming met de betreffende gemeenten) van de moeilijk plaatsbare jongeren wordt via het Instroomloket 16+ naar een passend traject binnen of buiten het onderwijs geleid;
  • 50-75% van de dreigende uitvallers wordt behouden voor het reguliere onderwijs;
  • 40-70% van de jongeren uit deze trajecten wordt naar een passend traject binnen of buiten het onderwijs geleid.
     

     

Door wie

Deze maatregel wordt uitgevoerd door ROC Mondriaan en mboRijnland.

Contact

Voor ROC Mondriaan:

Voor mboRijnland

 

Documenten